Contact

Home Contact

Our address

TOYS GROUP - Ul.Żyzna 58C, 42-202 Częstochowa
+48 34 322 20 07
+48 34 322 20 07

Contact form

Should you be interested in our offer please contact our salespersons. We will make every effort to provide you with reliable information about our offer.

Cooperate with us.

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka TOYS GROUP Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą przy ul. Żyznej 58C w Częstochowa (dalej: Spółka);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością Spółki na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

 

  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej    realizacji, a po tym czasie:
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami         podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spólki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  1. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  2. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: toysgroup@toysgroup.pl lub telefonicznie pod nr.: +48 34 322 20 07.

 

  • W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

  • Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

Częstochowa, 2018r.